Monday, November 8, 2010

Gravuras em metal

Kathalian
Tiragem: 78/100
Dimensões da imagem: 39cm x 29 cm

Kathalian
Tiragem: 26/50
Dimensões da gravura: 39.5 cm x 29.5 cm

Maria Leontina (1917-1984)
Tiragem: PA
Dimensões da imagem: 23cm x 16.5 cm


Maciej Antoni Babinski (1931 -)
Tiragem: 50/80
Dimensões da imagem: 16.5cm x 12cm


Maciej Antoni Babinski (1931 -)
Tiragem: 66/80
Dimensões da imagem: 16.5cm x 12cm
No comments:

Post a Comment